Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

Historia

W pierwszych latach powstania filologii angielskiej w Uniwersytecie Łódzkim został utworzony od 1946 Zakład, później Katedra, Filologii Angielskiej (pierwszy kierownik: prof. dr Tadeusz Grzebieniowski, później doc. następnie prof. dr Witold Ostrowski), krótko funkcjonująca jako jednostka Instytutu Filologii Obcych z prof. Ostrowskim jako Dyrektorem, (zatrudniająca m.in. dr, później dr hab. Jacka Fisiaka jako pierwszego naukowego pracownika samodzielnego w dziedzinie językoznawstwa, który uzyskał stopień doc. w Katedrze i na Wydziale Filologicznym UŁ), następnie przekształcona w Instytut Filologii Angielskiej (z dyrektorem początkowo prof. Ostrowskim, później doc. dr hab. Ireną Janicką-Świderską, przez krótki okres czasu doc. dr hab. Adela Styczyńską, następnie doc. dr hab. Agnieszką Salską, następnie doc. dr hab., później prof. (zw. od 1997 r. ) dr hab. Barbarą Lewandowską-Tomaszczyk). Ówczesna Katedra, później Instytut Filologii Angielskiej, posiadała w swojej strukturze dwa zakłady literackie i dwa językowe: Zakład Języka Angielskiego (dr, później doc. dr i prof. dr hab. Tomasz Krzeszowski jako kierownik Zakładu Języka Angielskiego do 1979 r.) oraz Zakład Językoznawstwa Stosowanego (pierwszy kierownik dr Irena Granicka, następnie dr Bogdan Krakowian). W czasie kierowania Instytutem przez prof. Barbarę Lewandowską-Tomaszczyk zapada decyzja o zmianie nazwy Instytutu na Instytut Anglistyki (argumentami było tu poważne rozszerzenie profilu tematyki jednostki o teorię języka, ogólne teorie językoznawcze generatywne, językoznawstwo kognitywne, aplikacje korpusowe, itd. oraz, po długich kontrowersjach wewnątrz Instytutu, o specjalizację translatorską). Wtedy też zapadła decyzja Rady Instytutu o rozwiązaniu dotychczasowej struktury Instytutu i zmianie jego charakteru z hierarchicznego (dekretującego podległość służbową jednostek i ich kierowników dyrekcji Instytutu) na federacyjny, znoszący podporządkowanie kierowników jednostek dyrektorowi Instytutu.


W r. 1979 po odejściu prof. Krzeszowskiego i poprzednio w r. 1975 doc. (później) prof. Aleksandra Szwedka, kierowanie Zakładem Języka Angielskiego przejmuje dr, później (od r. 1987) doc. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, zaś po rozporządzeniu ograniczającym mianowanie na kierowników jednostek jedynie pracowników samodzielnych (docentów i profesorów), Zakład Językoznawstwa Stosowanego łączy się z Zakładem Języka Angielskiego i przekształcony jest w Zakład - później od roku 1997 - Katedrę Języka Angielskiego, od roku 2006 - Katedrę Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego, jako części federacyjnego Instytutu Filologii Angielskiej, później Anglistyki. Katedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego jako jednostka autonomiczna w Instytucie Federacyjnym, kierowana przez prof. zw. dr hab. Barbarę Lewandowską-Tomaszczyk, stopniowo wykształca swoją mocną kadrę pracowników samodzielnych, którzy tworzyli i kierowali Zakładami w ramach tej Katedry (w kolejności czasowej otrzymywania stopni i tytułów naukowych: prof. zw. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, dr hab. Bogdan Krakowian, prof. UŁ, dr hab. Kamila Turewicza, dr hab. Alina Kwiatkowska, prof. UŁ, prof. zw. dr hab. Piotr Stalmaszczyk, prof. zw. dr hab. Piotr Cap, dr hab. Ewa Waniek-Klimczak prof. UŁ, dr hab. Łukasz Bogucki, prof. UŁ.). W tym czasie Katedrę zasilił dr hab. Jan Majer, prof. UŁ, który przeszedł (z likwidowanego Kolegium Języków Obych UŁ) i przejął kierowanie Zakładem Językoznawstwa Stosowanego w ramach Katedry, następnie, po oddzieleniu sie dwóch następnych Katedr Językoznawczych, dr hab. Waniek-Klimczak, prof. UŁ przejęła kierownictwo Zakładu Gramatyki Języka Angielskiego i Fonetyki w ramach Katedry, wydzielił się także później Zakład Teorii i Praktyki Przekładu z dr hab. Łukaszem Boguckim, prof. UŁ jako kierownikiem oraz Zakład Językoznawstwa Korpusowego i Komputerowego, kierowany przez prof. zw. dr hab. Barbarę Lewandowską-Tomaszczyk. W ostatnich kilku latach Katedra wzmacniała swój potencjał naukowy i dydaktyczny wraz z wykształcającą się kadrą następnych samodzielnych pracowników naukowych (dr hab. Krzysztof Kosecki prof. UŁ, dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski prof. UŁ, dr hab. Przemysław Krakowian prof. UŁ). Usamodzielniły sie dwie nowe jednostki językoznawcze, które wyłoniły sie z działających poprzednio aktywnie Zakładów w ramach Katedry - Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego (kierownik: prof. zw. dr hab. Piotr Stalmaszczyk, obecnie wybrany na drugą kadencję Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ) oraz Katedra Pragmatyki Językowej (kierownik: prof. zw. dr hab. Piotr Cap, obecny Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ d/s Naukowych, Współpracy Międzynarodowej i Grantów).


Tak funkcjonująca struktura i kierownictwo Katedr językoznawczych oraz struktura Instytutu i jednostek została zmieniona 1 października 2012 r., ponownie przyjmując status Instytutu Anglistyki z podległością służbową kierowników jednostek dyrekcji Instytutu wraz z podległymi im Pracowniami, tam gdzie jest to tematycznie i strukturalnie uzasadnione. Od tego czasu Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego, jako część w strukturze Instytutu Anglistyki UŁ (którego Dyrektorem został dr hab. prof. UŁ Łukasz Bogucki), kierowany przez dr hab. prof. UŁ Ewę Waniek-Klimczak, posiada w swojej strukturze także, przekształcone z Zakładów o tym profilu dwie pracownie, Pracownię Językoznawstwa Korpusowego i Komputerowego, kierowaną przez dr. Piotra Pęzika, adiunkta w Instytucie Anglistyki UŁ oraz Pracownię Psycholingwistyki i Dydaktyki Języka Angielskiego kierowaną przez dr. hab. prof. UŁ Jana Majera.