Zakład Pragmatyki Językowej

O zakładzie

Zakład Pragmatyki Językowej (w latach 2008-2012 Katedra Pragmatyki Językowej) powstał w 2005 r. z inicjatywy prof. dra hab. Piotra Capa, który kieruje nim do chwili obecnej. Zakład prowadzi badania nad aspektami funkcji języka w szeroko pojętym kontekście interakcji społecznej. Rezultaty tych badań ukazują się w prestiżowych periodykach i monografiach wydawanych nakładem takich oficyn jak Elsevier Science, John Benjamins, Multilingual Matters, Palgrave Macmillan, Mouton de Gruyter. Pracownicy Zakładu pełnią kierownicze funkcje redakcyjne w międzynarodowych czasopismach naukowych (International Review of Pragmatics, Lodz Papers in Pragmatics) i seriach wydawniczych (Topics in Humor Research, John Benjamins) oraz sprawują funkcje organizacyjne i doradcze w konsorcjach i stowarzyszeniach naukowych (International Pragmatics Association, European Consortium in the Humanities). W Zakładzie realizowane są unijne projekty badawcze i edukacyjne (LLP DysTEFL, SILCC, Minerva QuADEM). Zakład organizuje własne cykliczne konferencje poświęcone pragmatyce języka (New Developments in Linguistic Pragmatics), aspektom badań nad humorem (Linguistic Approaches to Funniness, Amusement and Laughter), lingwistyce politycznej (Political Linguistics); jest także wybierany jako organizator kongresów organizacji międzynarodowych (zob. CADAAD-2010). W roku 2008 kierownik i pracownicy Zakładu założyli Polskie Towarzystwo Pragmatyki Językowej. W roku 2012 z inicjatywy kierownika Zakładu Senat UŁ nadał tytuł doktora honoris causa prof. Johnowi Searle (UC Berkeley), jednemu z najwybitniejszych współczesnych humanistów (zob. film z pobytu prof. Searle'a w Łodzi). Pracownicy Zakładu (prof., 2x dr hab., 2x dr, mgr) są laureatami licznych stypendiów badawczych (m.in. Fundacji Fulbrighta, Fundacji Humboldta, Departamentu Stanu USA) oraz łódzkich i ogólnopolskich wyróżnień naukowych (nagrody J.M. Rektora UŁ, nagrody Polskiej Akademii Nauk). W latach 2011-2015 pracownik Zakładu Pragmatyki Językowej opublikował średnio ponad 5 punktowanych prac rocznie.

W ramach Zakładu Pragmatyki Językowej działa Pracownia Pragmatyki Kognitywnej, pod kierownictwem prof. UŁ dr hab. Marty Dynel.