Polska literatura migracyjna w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004

Projekt Polska literatura (e)migracyjna w Irlandii i Wielkiej Brytanii po roku 2004 (DEC-2011/01/B/HS2/05120) to międzynarodowe, interdyscyplinarne przedsięwzięcie realizowane na Uniwersytecie Łódzkim w latach 2011-2015. Dzięki sfinansowaniu projektu przez Narodowe Centrum Nauki staliśmy się pierwszym ośrodkiem naukowym na świecie, który prowadził badania na tak szeroką skalę nad najnowszą polską literaturą migracyjną na Wyspach i włączył ją do krytyczno-literackiego dyskursu w Polsce i zagranicą.
Jednym z głównych założeń projektu było prześledzenie wpływu, jaki doświadczenie migracyjne wywarło na twórczość pisarzy, a także zbadanie, czy doświadczenie to znalazło wyraz w powstającej na Wyspach literaturze i sztuce. Odpowiedź na te pytania znaleźć można w m.in. w monografii Literatura (e)migracyjna, która ukaże się w trzecim numerze Tekstów Drugich (2016), a także w Archiwum wirtualnym, gdzie zgromadziliśmy, opracowaliśmy i zaprezentowaliśmy rozległy i różnorodny materiał literacki, filmowy i krytyczny, który pozostawał do tej pory w dużej mierze nieopisany: archiwum-emigracja.uni.lodz.pl.
Archiwum składa się z trzech części: Literatura, Kultura oraz Teksty krytyczne. W części poświęconej literaturze znajduje się bibliografia (utworów polskich, irlandzkich i brytyjskich pisarzy, wydanych po 2004 roku i nawiązujących do tematu migracji Polaków), profile autorów, których teksty zostały zawarte w bibliografii, oraz spis polskich grup literackich i wydawnictw, które działają bądź działały na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii w ostatnich kilkunastu latach. Część kulturoznawcza skupia się na wizerunku polskich migrantów w filmach i sztukach teatralnych. Natomiast moduł Teksty krytyczne prezentuje publikacje akademickie (w tym wiele naszych artykułów, recenzji i wywiadów z pisarzami), które omawiają wpływ poakcesyjnych migracji Polaków na literaturę i kulturę w Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii.
Choć głównym celem archiwum jest dostarczenie materiału badawczego naukowcom, którzy zajmują się migracjami w wymiarach politycznym, socjologicznym, kulturoznawczym i literaturoznawczym, zebrane w nim materiały z pewnością zaciekawią też czytelników zainteresowanych współczesną literaturą polską i kulturotwórczym doświadczeniem migracji.
Więcej informacji o przedsięwzięciu na stronie: www.emigracja.uni.lodz.pl.


 PLEC to projekt badawczy finansowany z grantu MNiSW nr N N104 205039, w ramach którego powstaje korpus angielszczyzny Polaków. Korpus ten zawiera zarówno teksty pisane jak też transkrypcje języka mówionego. Szczegółowy opis celów badawczych projektu, a także narzędzia i zasoby PLEC można znaleźć na stronach pelcra.pl/plec.


2011-2013

CESAR to projekt, którego celem jest tworzenie i udostępnianie kluczowych dla rozwoju technologii językowych elektronicznych zasobów w 6 krajach Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej, tj. w Polsce, Słowacji, Serbii, Chorwacji, Bułgarii i na Węgrzech. Wszystkie narzędzia językowe opracowywane w ramach projektu udostępniane są na otwartych licencjach typu Creative Commons i rozpowszechniane przez platformę META-SHARE. Instytut Anglistyki opracował i udostępnił w ten sposób kilkanaście zasobów, w tym korpusy równoległe, bazy mowy, elektroniczne leksykony oraz inne narzędzia do przetwarzania języka polskiego i angielskiego. Dalsze informacje o projekcie można znaleć na stronie cesar.nytud.hu.


Interdyscyplinarny projekt porównawczy IRELLAS, realizowany w latach 2015-2016 w ramach europejskiego grantu Marie Curie Intra-European Fellowship (program People FP7/2007-2013, nr projektu 623747) we współpracy z Uniwersytetem Ateńskim, miał na celu zbadanie związków między Irlandią a Grecją współczesną w odróżnieniu do rozpowszechnionych badań nad wpływem antyku w Irlandii. Projekt łączy metodologię ekokrytyki, translatologii i studiów postkolonialnych. Rozpatruje tematy z dziedziny literaturoznawstwa, historii/polityki, ekologii, socjologii oraz antropologii, skupiając się w szczególności na literaturze podróżniczej, filhellenizmie, turystyce, badaniach krajobrazu, konfliktach zbrojnych w obu krajach w XX w. oraz statusie kolonialnym Irlandii i Grecji. W ramach projektu odbyło się sympozjum poetyckie współorganizowane przez polskie, greckie, irlandzkie oraz brytyjskie instytucje akademickie; seria publikacji, wywiadów (nagrań audio i wideo), fotoprojektów, wystąpień na konferencjach i wykładów gościnnych.

Strona projektu: www.irellas.com.


CLARIN-PL to duży projekt rozwojowy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt jest częścią ogólnoeuropejskiej infrastruktury badawczej CLARIN. Jego głównym celem jest budowa narzędzi i zasobów do przetwarzania języków naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego i zastosowania tych rozwiązań w szeroko rozumianej humanistyce.
Instytut Anglistyki jest jedną z sześciu jednostek realizujących CLARIN-PL. Prace prowadzone w Pracowni Językoznawstwa Korpusowego i Komputerowego zaowocowały do tej pory opracowaniem m.in.
1) Multimedialnych korpusów polszczyzny i angielszczyzny Spokes (http://spokes.clarin-pl.eu)
2) Równoległego korpusu polsko-angielskiego Paralela (http://paralela.clarin-pl.eu)
3) Klasyfikatora tekstów WiKNN (http://pelcra.clarin-pl.eu/tools/classifier/)
4) Nowych narzędzi do wieloaspektowego przeszukiwania korpusów NKJP i BNC (http://pelcra.clarin-pl.eu/NKJP/)

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronach CLARIN-PL (http://clarin-pl.eu)


C.O.N.T.A.C.T. to projekt współfinansowany przez Unię Europejską, którego celem jest zwalczanie zarówno mowy nienawiści, jak i przestępstw motywowanych nienawiścią poprzez połączenie badań naukowych, strony internetowej do zgłaszania przypadków mowy nienawiści i przestępstw motywowanych nienawiścią, aplikacji na smartfony, szkolenia zainteresowanych stron, seminariów i warsztatów dla młodzieży, edukacji online w celu zwiększenia świadomości społecznej. Nazwa projektu C.O.N.T.A.C.T to skrót od angielskiej nazwy w pełnym brzmieniu «Creating an Online Network, monitoring Team and phone App to Counter hate crime Tactics» W projekcie C.O.N.T.A.C.T. uczestniczą partnerzy z Cypru, Danii, Grecji, Włoch, Litwy, Malty, Polski, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Czym są przestępstwa motywowane nienawiścią?

Różne kraje stosują różne definicje przestępstw motywowanych nienawiścią. W ustawodawstwie Unii Europejskiej odpowiednie przepisy znajdziemy w treści Decyzji Ramowej Rady UE 2008/913/JHA dotyczącej zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych. Ten dokument narzuca na państwa członkowskie UE obowiązek karania następujących umyślnych czynów:
a. Publiczne nawoływanie do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie lub osobie o określonej rasie, kolorze skóry, religii, pochodzeniu, pochodzeniu narodowym lub etnicznym;
b. Popełnienie takiego czynu poprzez publiczne rozpowszechnianie lub rozprowadzanie tekstów, obrazów lub innych materiałów.

W ramach projektu C.O.N.T.A.C.T. w dniach 9 – 11 czerwca 2017 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja, której celem będzie stymulowanie interdyscyplinarnego dialogu oraz zastanowienie się nad różnorodnością metod i narzędzi służących do badania mowy nienawiści. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć klikając na link: http://reportinghate.eu/contact2017/