STUDIA LICENCJACKIE 

ZARYS PROGRAMU NAUCZANIA 

Zajęcia odbywają się w formie wykładu, konwersatorium, seminarium. Oprócz poniżej wymienionych przedmiotów studenci realizują specjalność zadeklarowaną podczas rekrutacji: translatorską, nauczycielską, lub filologię angielską z drugim językiem obcym.  


I rok: 

Od samego początku studenci są zapoznawani z literaturą i kulturą krajów angielskiego obszaru językowego (Literatura brytyjska, Literatura amerykańska, Historia i kultura brytyjska). Zajęcia praktyczne obejmują przede wszystkim pogłębianie sprawności językowychznajomość gramatykifonetykiumiejętność pisania i analizy tekstu, sprawności receptywne. Oprócz doskonalenia języka, pierwszy rok to również czas wprowadzający naukę o języku (Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowai literaturze (Wstęp do literaturoznawstwa). 

Wybrane przedmioty: 

 • Praktyczna nauka języka angielskiego 
 • Gramatyka praktyczna 
 • Pisanie i analiza tekstu 
 • Fonetyka 
 • Gramatyka opisowa 
 • Wstęp do językoznawstwa 
 • Literatura brytyjska 
 • Historia i kultura brytyjska 
 • Literatura amerykańska 
 • Wstęp do literaturoznawstwa 
 • Praktyczna nauka drugiego języka obcego 

II rok: 

Kolejny rok kontynuuje praktyczną naukę języka angielskiego, która integruje doskonalenie sprawności językowych i receptywnych. Dodatkowo studenci pogłębiają znajomość literatury i kultury oraz wiedzę o strukturach gramatycznych, ćwiczą pisanie akademickie, poznają odmiany języka angielskiego. W celu rozwijania indywidualnych zainteresowań do wyboru jest szereg zajęć elektywnych. 

Wybrane przedmioty: 

 • Praktyczna nauka języka angielskiego 
 • Gramatyka praktyczna 
 • Pisanie i analiza tekstu 
 • Prozodia i dyskurs 
 • Historia i odmiany języka angielskiego 
 • Gramatyka opisowa 
 • Literatura brytyjska 
 • Literatura amerykańska 
 • Historia i kultura amerykańska 

III rok: 

Ostatni rok kończy się egzaminem potwierdzającym znajomość języka w stopniu biegłym (C1). Jest to również czas na pogłębiane zainteresowań akademickich i napisanie pracy licencjackiej. 

Wybrane przedmioty: 

 • Praktyczna nauka języka angielskiego 
 • Słownictwo 
 • Sprawności akademickie 
 • Gramatyka kontrastywna (angielsko-polska) 
 • Seminarium licencjackie 

STUDIA MAGISTERSKIE 

ZARYS PROGRAMU NAUCZANIA 

Zajęcia odbywają się w formie wykładu, konwersatorium, proseminarium i seminarium. Oprócz poniżej wymienionych przedmiotów toku studiów studenci realizują jedną specjalność spośród następujących: translatorska, nauczycielska, kultura, media i komunikacja; dostępna jest także wydziałowa specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego 


I rok: 

W zakres podstawowego programu nauczania wchodzą przedmioty ogólne takie jak praktyczna nauka języka angielskiego i pisanie tekstów akademickich oraz przedmioty teoretyczne, omawiające metodologię badań językoznawczych i literaturoznawczych. Blok specjalizacyjny (językoznawczy lub literaturoznawczy) jest dobierany do tematyki wybranego seminarium magisterskiego. 

Wybrane przedmioty ogólne: 

 • Praktyczna nauka języka angielskiego 
 • Pisanie tekstów akademickich 
 • Wstęp do teorii w badaniach literackich 
 • Wstęp do metodologii badań językoznawczych 

Wybrane przedmioty specjalizacyjne: 

Blok językoznawczy  Blok literaturoznawczy 
Metody analizy danych 

Semantyka 

Pragmatyka 

Socjolingwistyka 

Argumentacja 

Literatura i myśl krytyczna 

Literatura, historia i mit 

Film, teatr i sztuka 

Literatura, społeczeństwo, polityka 

Literatura i adaptacje 


II rok: 

Ostatni rok studiów obejmuje przedmioty bloku specjalizacyjnego oraz bloku magisterskiego, przez co umożliwia rozwijanie zainteresowań akademickich studentów.