Uwaga! Przekazujemy treść Komunikatu Dziekana Wydziału Filologicznego dot. nauki zdalnej w terminie 29.11-23.12.2021:

 

KOMUNIKAT
Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ z dnia 24 listopada 2021r.

W terminie od 29 listopada 2021r. do 23 grudnia 2021r. zarządzam zdalne nauczanie dla wszystkich kierunków Wydziału Filologicznego.
Od niniejszego zarządzenia mogą być zastosowane wyjątki:
Zajęcia, które wymagają obecności studentów/studentek w sali ze względów dydaktycznych (np. zajęcia z wymowy) lub zajęcia wymagającego użycia specjalistycznego sprzętu (np. komputerowe, logopedyczne) mogą być przeprowadzone w budynku.
W terminie do piątku 26 listopada 2021r. kierownicy jednostek mają obowiązek sporządzić wykaz zajęć, które ze względu na swój praktyczny charakter będą odbywały się w trybie stacjonarnym i podać je do wiadomości studentów oraz przekazać na adres sekretariat.dziekana@uni.lodz.pl i do kierownika administracyjnego Wydziału aneta.sadach@uni.lodz.pl
Zajęcia zdalne powinny odbywać się w przewidzianych w planie terminach. Termin zajęć stacjonarnych ustala kierownik oraz sekretariat jednostki, tak aby były one możliwe do zrealizowania dla studentów/studentek.
Konsultacje mogą odbywać się w budynku. Pracownik odmawia przeprowadzenia konsultacji w budynku, jeśli student/studentka nie założył/a maseczki i nie zdezynfekował/a rąk. Proponuje studentowi/studentce konsultacje zdalne.
Nadal obowiązuje reżim sanitarny oraz obowiązek zawiadamiania o każdym przypadku zachorowania na Covid-19 wśród studentów oraz pracowników Wydziału.

Dziekan
Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego
Prof.dr hab. Joanna Jabłkowska