Nowy kierunek - Lingwistyka dla biznesu

 

1. Nazwa kierunku: Lingwistyka dla Biznesu
2. Typ studiów: 3-letnie licencjackie stacjonarne i niestacjonarne
3. Orientacyjny limit miejsc: limit 60: 3 grupy językowe. Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się 40 kandydatów
4. Wstęp/Opis kierunku:
Relacje uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym stają się coraz istotniejszym aspektem działania szkolnictwa wyższego. Obok tradycyjnych zadań uniwersytetu, kształcenia i badań naukowych, pojawia się tzw. „trzecia misja” uczelni wyższej, obejmująca relacje z sektorem przedsiębiorstw, sektorem publicznym oraz pozarządowym, innymi słowy otoczeniem społeczno-gospodarczym. Celem współpracy Uczelni z Pracodawcami jest wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy z przedsiębiorcami i pracodawcami, którzy mogą współtworzyć programy dydaktyczne, prowadzić zajęcia i warsztaty, organizować staże lub zgłaszać problemy badawcze do opracowania w ramach prac dyplomowych, jak również współtworzyć innowacyjne nowe kierunki studiów będące odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, takie jak „LDB”. Prace dyplomowe będą pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, np. w formie projektów rozwiązujących problemy praktyczne.
Studia na kierunku „LDB” oferowane przez Uniwersytet Łódzki łączą wyżej wymienioną tradycję z nowoczesnością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę.
5. Sylwetka absolwenta
Jako pracownik administracyjny, biurowy w następujących działach firm: personalnym, logistycznym, obsługi klienta, organizacji i zrządzania w firmach o charakterze międzynarodowych, zróżnicowanych kulturowo.
Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu lingwistyki dla biznesu. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego, w szczególności w krajach niemieckojęzycznych, romańskich i anglojęzycznych. Dla absolwenta I stopnia lingwistyki dla biznesu otwarte są studia podyplomowe i kursy dokształcające w UŁ i innych uczelniach, uzupełniające jego wykształcenie.
6. Główne przedmioty/program studiów (szczegółowy program studiów)
Przedmioty dotyczące praktycznej nauki języka (angielskiego na poziomie B2+) oraz wybranego drugiego języka obcego;
Przedmioty dotyczące nauki języków fachowych (specjalistycznych) – np. finansów, logistyki, biznesu, prawa)
Przedmioty językoznawcze – np. nauka o komunikacji, pragmatyka językowa, komunikacja interkulturowa, podstawy lingwistyki stosowanej;
Przedmioty z zakresu zarządzania/biznesu: np. podstawy zarządzania, wybrane aspekty prowadzenia biznesu, wprowadzenie do rachunkowości i finansów

7. Zasady rekrutacji
Zasady przyjęć na LDB / studia stacjonarne

 Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1 maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2 maksymalnie jeden (wymagany)

drugi jzyk obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

zyk obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka


W roku 2013/14 uruchomione będą grupy z językami: niemieckim, francuskim, włoskim (francuski, włoski od podstaw). Limity grup językowych: 20-25 studentów w każdej grupie językowej. Zapisy do grup językowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji, zgodnie z życzeniami studentów, ale w razie większej liczby kandydatów na któryś język w kolejności rankingu przyjęć. Jeżeli zgłosi się 40-50 kandydatów uruchomione zostaną grupy z językami francuskim i niemieckim.
Informacja: na specjalność z niemieckim wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie min. A2

Zasady przyjęć na LDB / studia niestacjonarne

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1 maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2 maksymalnie jeden (wymagany)

drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka, język polski

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka, język polski  

W roku 2013/14 uruchomione będą grupy z językami: niemieckim, francuskim, włoskim (od podstaw). Limity grup językowych: 20-25 studentów w każdej grupie językowej.