Projekty badawcze

 Projekty badawcze i rozwojowe realizowane w Instytucie Anglistyki

Polska literatura migracyjna w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004

Celem projektu jest zgromadzenie, przebadanie i sklasyfikowanie polskiej poezji i prozy migracyjnej opublikowanej w Polsce, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii w języku polskim i angielskim po roku 2004 jako nowego nurtu w literaturze oraz ważnego materiału badawczego, kontynuującego dziedzictwo kultury polskiej. Najnowsza twórczość emigracyjna odzwierciedla bieżące i wielowarstwowe procesy zachodzące w postmodernistycznych społeczeństwach Europy Zachodniej. Stąd też wprowadza ona do narodowego dyskursu literackiego nowe zagadnienia, takie jak multi- i transkulturowość, sekularyzacja społeczeństwa, wpływ narodowości, wykształcenia, rasy, klasy i płci na życie codzienne. Projekt ma na celu prześledzenie wpływu, jaki doświadczenie emigracyjne wywarło na pisarzy i ich twórczość oraz dokonanie dekonstrukcji i redefinicji utrwalonych pojęć: patriotyzmu, tożsamości, ojczyzny czy rodziny. Rezultaty projektu, w tym monografia naukowa i archiwum cyfrowe, mają stanowić uzupełnienie intensywnie prowadzonych badań politycznych, ekonomicznych oraz socjologicznych nad zjawiskiem migracji. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, a realizowany przez Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej uzyskał bardzo wysoką ocenę, zajmując drugie miejsce w konkursie. Więcej informacji o przedsięwzięciu na stronie: www.emigracja.uni.lodz.pl.
 

 

 

PLEC to projekt badawczy finansowany z grantu MNiSW nr N N104 205039, w ramach którego powstaje korpus angielszczyzny Polaków. Korpus ten zawiera zarówno teksty pisane jak też transkrypcje języka mówionego. Szczegółowy opis celów badawczych projektu, a także narzędzia i zasoby PLEC można znaleźć na stronach pelcra.pl/plec

 

 

2011-2013

CESAR to projekt, którego celem jest tworzenie i udostępnianie kluczowych dla rozwoju technologii językowych elektronicznych zasobów w 6 krajach Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej, tj. w Polsce, Słowacji, Serbii, Chorwacji, Bułgarii i na Węgrzech. Wszystkie narzędzia językowe opracowywane w ramach projektu udostępniane są na otwartych licencjach typu Creative Commons i rozpowszechniane przez platformę META-SHARE. Instytut Anglistyki opracował i udostępnił w ten sposób kilkanaście zasobów, w tym korpusy równoległe, bazy mowy, elektroniczne leksykony oraz inne narzędzia do przetwarzania języka polskiego i angielskiego. Dalsze informacje o projekcie można znaleć na stronie cesar.nytud.hu.