Praktyki pedagogiczne

1. Jakie praktyki ciagłe odbywa student specjalizacji nauczycielskiej filologii angielskiej?
Na pierwszym stopniu w szkole podstawowej (klasy 4-6) 60 godzin praktyk pedagogicznych u nauczyciela anglisty i 30 godzin u nauczyciela-pedagoga (wychowawcy, nauczyciela świetlicy, pedagoga szkolnego itp.) według regulaminów praktyk po II roku studiów.
Na drugim stopniu 60 godzin praktyk pedagogicznych w szkole ponadpodstawowej (gimnazjum lub liceum) u nauczyciela anglisty.
2. Czy praktyki opiekuńczo-wychowawcze w dzienniku wpisujemy jako pierwsze?
Praktyki opiekuńczo-wychowawcze powinny odbywać się przed pedagogicznymi. W dzienniczku powinny być wpisane jako pierwsze. Jeśli organizacja pracy szkoły uniemożliwia takie rozgraniczenie, praktyki mogą się przeplatać. Należy jednak pamiętać żeby w podsumowaniu w dzienniczku zliczyć odpowiednio wszystkie godziny.
3. Czy nauczyciel opiekun praktyk pedagogicznych może tez być opiekunem praktyk opiekuńczo-wychowawczych?
Może, pod warunkiem że zapewni Studentowi możliwość zrealizowania wszystkich działań opisanych regulaminem.
4. Czy praktyki ciągłe można odbywać w innym terminie?
W przypadku wyjazdów stypendialnych, urlopów, zwolnień lekarskich itp. istnieje możliwość realizacji praktyk równolegle z zajęciami jeśli na taka organizację praktyk wyrazi zgodę nauczyciel opiekun praktyk i dyrekcja szkoły przyjmującej Studenta na praktyki oraz opiekun praktyk studenckich na filologii angielskiej.
5. Ile trwają praktyki ciągłe?
Praktyki na obu stopniach trwają 4 tygodnie. W wyjątkowych przypadkach opiekun praktyk studenckich na filologii angielskiej może wyrazić zgodę na inną organizację praktyk.
6. Jakie dokumenty dostaje szkoła?
Student ma obowiązek zanieść do wybranej przez siebie szkoły prośbę o przyjęcie studenta na praktyki. Dokument ten ma dwie części. Pierwszą student zostawia w szkole natomiast drugą, wypełniona przez dyrektora szkoły, oddaje opiekunowi praktyk studenckich na filologii angielskiej.
Na podstawie tych danych generowane są umowy, które szkoła dostaje pocztą.
7. Co jeśli na studiach pierwszego stopnia nie student nie realizował specjalności nauczycielskiej?
Student II stopnia filologii angielskiej, który nie realizował specjalności nauczycielskiej na studiach I stopnia może uzyskać uprawnienia nauczycielskie realizując blok zajęć dydaktycznych na II i częściowo na I stopniu. W tym celu należy zgłosić się do opiekuna specjalizacji nauczycielskiej w celu rozpisania indywidualnej siatki godzin dla specjalności nauczycielskiej.
8. Co zrobić kiedy okazuje się, że zmienił się nauczyciel opiekun?
Natychmiast poinformować opiekuna praktyk studenckich na filologii angielskiej o zmianie aby można było wygenerować umowę dla właściwego nauczyciela-opiekuna.

Załączniki do pobrania:

Regulamin praktyk opiekuńczo-wychowawczych
Regulamin praktyk pedagogicznych dla I stopnia
Regulamin praktyk pedagogicznych dla II stopnia

Praktyki translatorskie

1. Czy praktyki tłumaczeniowe są obowiązkowe?
Tak, wszyscy studenci filologii angielskiej, którzy wybrali specjalizację translatorską, zobowiązani są w toku studiów I stopnia do odbycia praktyk w wymiarze 150 godzin. Praktyki stanowią integralną cześć procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu, a ich niezaliczenie uniemożliwia uzyskanie dyplomu ukończenia studiów.

2. Jakie praktyki odbywa student specjalizacji tłumaczeniowej filologii angielskiej?
Praktyki należy odbyć w wybranym biurze tłumaczeń w dowolnym miejscu dogodnym dla studenta odbywającego praktyki. Student sam wybiera instytucję, w której będzie odbywał praktykę.
Jeśli wybrana instytucja wymaga skierowania z uczelni, student zgłasza się po takie skierowanie do opiekuna praktyk zawodowych translatorskich z ramienia Instytutu Anglistyki UŁ (dr Paulina Pietrzak, gab. 4.09, email: paulina.pietrzak@uni.lodz.pl).


3. Kiedy należy odbyć praktyki?
Praktyki należy odbyć po II roku studiów licencjackich. Z uwagi na charakter pracy tłumacza, praktyki tłumaczeniowe można realizować równolegle z zajęciami, ale odbywanie praktyki w trakcie semestru nie zwalnia studenta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach. Na odbycie praktyk Student może wykorzystać okres przerwy międzysemestralnej lub wakacji letnich. Możliwe jest też odbycie praktyk zdalnie jeśli opiekun praktyk z ramienia wybranej instytucji zapewni Studentowi możliwość takiej organizacji pracy.


4. Jakie dokumenty potrzebne są do odbycia praktyk?
Przed rozpoczęciem praktyk student pobiera Dziennik Praktyk w Dziekanacie (pok. 3.39) lub u opiekuna praktyk (gab. 4.09). Po zakończeniu praktyk student przekazuje wypełniony Dziennik Praktyk opiekunowi praktyk zawodowych (dr Paulina Pietrzak, gab. 4.09, email: paulina.pietrzak@uni.lodz.pl). 


5. Jak zorganizować sobie praktyki tłumaczeniowe?
Student zgłasza się w wybranym przez siebie terminie do instytucji przyjmującej z prośbą o przyjęcie na praktyki oraz wyznaczenie opiekuna praktyk z ramienia tej instytucji.

6. Ile trwają praktyki tłumaczeniowe?
Organizacja praktyk zależy od instytucji wybranej przez Studenta. Czas trwania praktyk to minimum 150 godzin, w ramach których Student wykonuje swoje obowiązki przestrzegając ustalonego wcześniej harmonogramu i zakresu obowiązków, a w instytucji przebywa w dniach i godzinach uzgodnionych z opierunek praktyk z ramienia wybranej instytucji.