Zasady prowadzenia zajęć zdalnych na kierunku filologia angielska

 

  1. Terminy i forma zajęć

1.1. Zajęcia ułożone są w planie w konkretnych godzinach. Wykładowca ma prawo oczekiwać obecności studentów w tych godzinach na platformie, gdzie organizuje zajęcia.

1.2. Wykładowca organizuje zajęcia ze studentami w formie:

  1. a) kontaktu bezpośredniego (wideokonferencja);
  2. b) pracy indywidualnej z każdym studentem (regularne wysyłanie zadań do realizacji, oraz odsyłanie studentowi ich oceny ze zindywidualizowanymi uwagami);
  3. c) zlecania grupom studentów wykonywania określonych zadań (np. obejrzenie zarejestrowanej prezentacji, przeczytanie i analiza tekstu, rozwiązanie testu online);

1.3. Zajęcia typu ćwiczenia, ćwiczenia konwersatoryjne i proseminarium wykorzystują co najmniej dwie z powyższych form, co zapewnia wykładowcy możliwość regularnego monitorowania udziału studentów w zajęciach oraz kontrolowania ich bieżących postępów w realizacji programu zajęć.

1.4. Wykłady mogą odbywać się w formie wideokonferencji lub przesyłania studentom zarejestrowanych prezentacji (audio i/lub wideo).

1.5. Studentów uczestniczących w wideokonferencji obowiązuje korzystanie z mikrofonów i aktywny udział w zajęciach. Zaleca się włączenie kamery internetowej, przynajmniej podczas udzielania odpowiedzi na pytanie wykładowcy lub udziału w dyskusji.

1.6. Zalecamy studentom regularne wykonywanie zlecanych przez wykładowców zadań, najlepiej w czasie zaplanowanych zajęć, co ułatwi im pracę zdalną w semestrze.

 

  1. Obecność na zajęciach

2.1. Niezależnie od formy zajęć wykładowca każdorazowo odnotowuje uczestnictwo studenta w zajęciach lub wykonanie przez niego zadania w danym tygodniu. Powyższe umożliwia studentowi zaliczenie obecności w zajęciach.

2.2. Przez nieobecność na zajęciach rozumie się brak kontaktu ze studentem w danym tygodniu (nieobecność na spotkaniu zdalnym lub nieodesłanie zleconego na ten tydzień zadania).

2.3. Wykładowcy prowadzą dokumentację dotyczącą obecności poszczególnych studentów w zajęciach na bieżąco.

2.4. W przypadku nieobecności na więcej niż dwóch zajęciach w semestrze, student zobowiązany jest do przedstawienia zwolnienia lekarskiego.

2.5. Jeśli student opuścił więcej niż dwa zajęcia w semestrze wykładowca może, niezależnie od przyczyny nieobecności, zlecić studentowi wykonanie dodatkowych zadań w celu zrealizowania całego programu zajęć.

2.6. W przypadku przedłużającego się braku możliwości uczestniczenia w zajęciach z przyczyn technicznych, student zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić dyrekcję Instytutu Anglistyki, która podejmie działania w celu umożliwienia studentowi indywidualnego sposobu zaliczenia wszystkich przedmiotów.

2.7. Wykładowcy nie są zobowiązani do odnotowywania obecności studentów na wykładach. Jednakże regularne uczestniczenie z wykładach jest stanowczo zalecane, a jego brak nie może stanowić usprawiedliwienia trudności w realizacji treści programowych i uzyskania zaliczenia.

 

  1. Zaliczenie przedmiotu

3.1. Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na zasadach ustalonych przez wykładowcę i podanych do informacji studentom.

3.2. Zaliczenie uzyskiwane jest na podstawie regularnego uczestnictwa w zajęciach, wykonywanych na bieżąco i indywidualnie ocenianych zadań, oraz/lub zaliczenia (testu) końcowego.

 

  1. Kontakt mailowy i platformy zajęciowe

4.1. Studenci są zobowiązani do korzystania z założonych przez UŁ kont mailowych.

4.2. Kontakt z wykładowcami możliwy jest przez adresy mailowe dostępne na stronie internetowej IA (domyślnie są to adresy w formacie imie.nazwisko@uni.lodz.pl).

4.3. UŁ zaleca wykorzystywanie do zajęć zdalnych platformy Microsoft Teams lub platformy Moodle, ale wykładowcy mogą zadecydować o prowadzeniu zajęć przy użyciu innej platformy. W zależności od treści programowych, zajęcia mogą być prowadzone przy wykorzystaniu więcej niż jednej platformy. 

4.4. Wykładowca powinien poinformować studentów na początku semestru, jakie platformy będą wykorzystywane na zajęciach. Jednakże w przypadku problemów natury technicznej wybór ten może zmienić się w trakcie trwania semestru.

4.5. Jeśli do uczestniczenia w zajęciach na platformie wybranej przez wykładowcę konieczne jest założenie przez studenta bezpłatnego konta, student zobowiązany jest takie konto założyć. Z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych student może założyć to konto podając dane fikcyjne, ale musi poinformować o tych danych prowadzącego. Do założenia takiego konta student może wykorzystać inny adres mailowy.

 

  1. Konsultacje wykładowców

5.1. Zalecaną formą konsultacji jest kontakt mailowy lub wideokonferencja w terminie uzgodnionym z wykładowcą.

5.2. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość uzgodnienia z wykładowcą spotkania w budynku Wydziału Filologicznego zgodnie z aktualnymi wytycznymi BHP.